I LOVED this one! We were challenged to find a poem in another language, and ‘use the sound and shape of the words and lines to guide you, without worrying too much about whether your translation makes sense.’ See the full instructions on the NaPoWriMo site and the original poem Poetry International site.

Becoming you, a lullaby

You beautiful lullaby, you win your kerosene looking-glass,
You, youthful, make me want a nuclear gala
In the gangway
I can dance a gay nymph
You help us on a theme of yellow workhands, Virginia, Wyoming, Iowa.
Your youth, it shines an emblem of delphine, unkempt, you sow the seeds
Pungent gasoline anaphylaxis is the inside cane
Look beyond and back, and into.

Phase ill-health, our eyes beginning to fame you
And give a second glance a-lengthy
Disaster is as disaster does, my baby,
Take an umbilical oesophagus.
And thumb he says, try invoking a-loco
I have been lacking in cosy when you went to India-land
This gang and jog-a-way is a delightful dahlia
Can you cling and be un-clung to, my baby,
Can’t I, not in nor too nor beyond your horizon again
Your truth is a sizzling land of lullaby and disaster.

And the original, from Zimbabwe:

BEKUNGELULA

Ube ububula, uhwinye okosane lutshilwa
Ube uthi uyemukela kwande ukudangala
Ibe inganganani
Ibe ikudonsa okungayi ngaphi
Ube uhlephuna eyomthelo wekhanda, wezinja, weyomuzi, lowedibha.
Uthi uyatshona embhilaphini unkeme usubona esisele
Kungasenani lanxa ibe isiba ncane
Ube ungadobha okobili okuthathu
Lokhu bezincwebeka izinto

Phosa ilihlo ezisebenzini zamafemu
Ngovivi sezehlukane lengubo
Zizakhasabula zize ziyekuthi wo emsebenzini
Zifika umzimba usuvuthiwe!
Amathumbu esetshaya imvokloklo
Asebikelana umkhosi wenkulu indlala
Zizangena ejogweni zisadalale
Kungathi kukhulu okuzazibuyela
Kanti ngitsho kuzakuza yona eyokuziyenga
Eyokuthi zisale zisaphila zibe lamandla okuzala ezinye izichaka.